ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα studentsweb του Τ.Ε.Ι. μας, που
βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας στις Χρήσιμες Συνδέσεις,
  αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων
(Εκπαιδευτικού Προσωπικού) εκ μέρους της φοιτητικής κοινότητας. 

Πρέπει να καταστεί σαφές,
ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ σοβαρή και υποχρεωτική. Υπάρχει ειδική
υπηρεσία στο Τ.Ε.Ι., η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), που
επεξεργάζεται τα στοιχεία. Τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν, λαμβάνονται υπόψη
από την διοίκηση του Ιδρύματος αλλά και του Τμήματος. Επίσης, θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι συντάσσεται Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος από τον
Πρόεδρο και μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος η οποία  προωθείται στην Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης
Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Επίσημο όργανο του Υπουργείου Παιδείας.

Σας παρακαλώ να
αντιμετωπίσετε τη διαδικασία με σοβαρότητα και αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο
χρόνο σας για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα
επιτυγχάνεται με τη χρήση του κωδικού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας
στον Εύδοξο.

Κάθε φοιτητής/τρια έχει
πρόσβαση μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει στο τρέχον
χειμερινό εξάμηνο.

Η συγκέντρωση των
στοιχείων είναι ανώνυμη (δεν καταγράφεται στο ερωτηματολόγιο κανένα προσωπικό
στοιχείο του φοιτητή).

Σας
παρακαλώ να ανταποκριθείτε θετικά στην διαδικασία το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.

 

Ο Πρόεδρος του
Τμήματος

 

Δ. Κατερέλος