Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές

 

Παρακαλούνται οι νεοεγγραφέντες φοιτητές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος,  να αποστείλουν στη Γραμματεία  του Τμήματος έως 05/10/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

·         Την αίτηση εγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

·         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

·         Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται τα ονομαστικά τους στοιχεία  και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.