Υποτροφίες από την κυβέρνηση του Μεξικού

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

Μαρούσι, 18-9-2018

Αρ. πρωτ: 154265/Z1

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail)

ΚΟΙΝ: 1) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

(μέσω e-mail)

2) Διεύθυνση Νέας Γενιάς –Τμήμα Β

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι

Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Χρ. Σακελλίου

Τηλέφωνο: 210 344 2404

FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες από την κυβέρνηση του Μεξικού


Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καλεί ξένους φοιτητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες κατά το 2019, για σπουδές σε διάφορα ιδρύματα (College of Mexico,Latin American Social Sciences Institute, Ibero-American University).

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα γίνουν αποδεκτές μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες αναφορικά με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως και τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα, στην Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα, στην εξής ιστοσελίδα: http://bit.ly/2bPn2c2 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ Η ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄