Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές – Ανανεωμένο!!!

Παρακαλούνται οι νεοεγγραφέντες φοιτητές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος,  να αποστείλουν στη Γραμματεία  του Τμήματος έως 13/10/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  • Την εν λόγω αίτηση εγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή και θα την έχουν υπογράψει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλεί απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο.

 

  • Δύο (2) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.

Επισημάνσεις για τις εγγραφές

 

Κάθε φοιτητής  μετά την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγραφής, εγγράφεται από τη γραμματεία στο μητρώο Σχολής. Έτσι γίνεται μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας και αποκτά Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.).

Η γραμματεία κάθε Τμήματος χορηγεί στη συνέχεια σε κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή  βεβαίωση σπουδών (εγγραφής) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση και επιπλέον, μέχρι την έκδοση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας, ως αποδεικτικό για την προμήθεια ειδικού (μειωμένου ή αλλιώς φοιτητικού) εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επίσης χορηγεί πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης, στους άρρενες φοιτητές για αναβολή στράτευσής τους προκειμένου να  ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το πιστοποιητικό αυτό  κατατίθεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του τμήματος (και χωρίς κάποια άλλη ενέργεια του κάθε φοιτητή) η δήλωση μαθημάτων, δηλαδή για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής το α΄ εξάμηνο των σπουδών του.

Σε όλα τα άλλα εξάμηνα σπουδών, δηλαδή από το Β΄ μέχρι τη λήψη πτυχίου, κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να κάνει «δήλωση μαθημάτων/επανεγγραφή στο εξάμηνο» ακόμη και αν δεν οφείλει κανένα μάθημα της αντίστοιχης περιόδου (χειμερινής ή εαρινής) .

Ο φοιτητής εγγράφεται στη Σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την γραμματεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία μη συνεχόμενα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή.

 

Για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας(Πάσο), τον Εύδοξο (παροχή συγγραμμάτων) και το Φοιτητολόγιο, οι φοιτητές θα πρέπει να παραλαμβάνουν Τους ηλεκτρονικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΙ, τους οποίους  θα τους παραλαμβάνουν  κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, και  έχει γίνει η  κατάθεση των δικαιολογητικών, μέσω της σελίδας: https://uregister.teiion.gr/ , ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα –> Είμαι νέος φοιτητής και εγγράφομαι για πρώτη φορά.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους θα υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr για την απόκτηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.
Έπειτα οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τους ήδη εξουσιοδοτημένους χρήστες των Γραμματειών.
Οι ταυτότητες θα παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Κάθε φοιτητής πρέπει να αποθηκεύει τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια, ώστε να τα θυμάται και να τα χρησιμοποιεί καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Για την παραλαβή των βιβλίων θα υπάρξει νεώτερη  ανακοίνωση καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία.

Εκ της Γραμματείας
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων