Ανακοίνωση για την Πρακτική Ασκηση

Μετά από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι φοιτητές δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση όταν εκπληρώνουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός Σπουδών και οφείλουν έως ένα (1) μάθημα ειδικότητας αποκλειστικά για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018