Πρακτική Άσκηση

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης
Ληξούρι 18/09/2015

Δικαίωμα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι Διδακτικές Μονάδες των μαθημάτων που έχουν περάσει αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 των Διδακτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών, στις οποίες περιλαμβάνονται και δεκατρία (13) μαθήματα ειδικότητας.

Ο φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία της Σχολής το έντυπο της αίτησης καθώς και την βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα απασχόλησης.

Το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή στον επιλεγμένο φορέα θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του.

H σύμβαση υπογράφεται από το ΤΕΙ, τον σπουδαστή και τον φορέα απασχόλησης σε τρία αντίτυπα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον σπουδαστή και ένα για το Τ.Ε.I.

Kατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές οφείλουν να συμπληρώνουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης για κάθε μέρα άσκησης και να υπογράφεται στο τέλος της εβδομάδας από τον σπουδαστή, τον εργοδότη και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του τελευταίου.

O επόπτης εκπαιδευτικός συμπληρώνει και υπογράφει κάθε μήνα την μηνιαία έκθεση επόπτη εκπαιδευτικού που βρίσκεται στην κατάλληλη θέση στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

Επίσης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των τελευταίων σελίδων του βιβλίου πρακτικής άσκησης που αφορούν τις «γενικότερες σημειώσεις-παρατηρήσεις», οι οποίες συμπληρώνονται και υπογράφονται από:

τον ασκούμενο/ασκούμενη,
τον επόπτη του φορέα απασχόλησης,
τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές φροντίζουν να στείλουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης πλήρως συμπληρωμένο και μια τελική βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης πάλι υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη από τον εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός χρόνος πρακτικής άσκησης του ασκουμένου (ημερομηνία έναρξης και λήξης ) καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης και μια βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ διατίθενται από την Γραμματεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2671092861( κ .Ναταλία Αραβαντινού)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜ. 2017-18

Ε01. ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Α.

Ε03. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ.16.17doc

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-18