Σίτιση Φοιτητών

Oι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται δωρεάν καθημερινά μεσημέρι και βράδυ σε ειδικό χώρο εντός του Τμήματος.
Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα.
Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές , οι οποίοι προέρχονται από άλλα Τ.Ε.Ι της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.
Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας
Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Τ.Ε.Ι σε άλλο της ημεδαπής
Αλλοδαποί υπότροφοι του Υ.Παι.Θ που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές.                                                                                                                                                                                                                                                                            Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης:

 

Αίτηση ( χορηγείται από την Γραμματεία κάθε τμήματος)
Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.
Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για την μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια του περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)
Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)
Διαζευκτήριο γονέων ( αν υπάρχει)
Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων
Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του
Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)

 

Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, προσκομίζεται η φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
Άποροι φοιτητές που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

 

Γ. Διάρκεια Δωρεάν Σίτισης:

 

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο του Ιδρύματος με την επίδειξη της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς επίσης σε περιπτώσεις 1. στράτευσης και 2. διακοπής της φοίτησης, για όσο χρόνο αυτές διαρκούν.

Η δωρεάν σίτιση μπορεί να διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών των φοιτητών, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ.

Η κάρτα σίτισης διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το φοιτητή που του χορηγήθηκε.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, σε επικυρωμένα αντίγραφα, γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή επιδεικνύοντας τη σπουδαστική του ταυτότητα ή από άλλο άτομο εξουσιοδοτημένο από δημόσια αρχή, σε όλη τη διάρκεια της παροχής του συσσιτίου.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης γίνεται η επανέκδοσή της με τα ίδια δικαιολογητικά που έχει ήδη υποβάλει ο φοιτητής, καταθέτοντας μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, περί απώλειας.

Η ισχύς της κάρτας σίτισης που χορηγείται σε κάθε φοιτητή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του επομένου ακαδημαϊκού έτους, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

 

Δ. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης :

 

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, με έκδοση κάρτας σίτισης, θα γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων κατά το χρονικό διάστημα από : 15/09/15 και καθ΄ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης.

Ο έλεγχος των καρτών σίτισης θα αρχίσει από την έναρξη της σίτισης.

Η κάρτα σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ισχύσει μέχρι 15/11/2016.

Όπως διαπιστώνεται οι φοιτητές που διαθέτουν κάρτα σίτισης του ακαδ. έτους 2014-15 μπορούν να σιτίζονται μέχρι και την 15/11/2015, με την ίδια κάρτα, η οποία δεν θα ισχύει μετά την 15/11/2015 σε καμία περίπτωση.

Παρακαλούνται λοιπόν οι εν λόγω φοιτητές να κάνουν αίτηση για την έκδοση νέας κάρτας, προσκομίζοντας μόνο το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

 

 

Ε. Καθορισμός   Προϋποθέσεων – Κριτηρίων Δωρεάν Σίτισης Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

Οι φοιτητές οφείλουν να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1.

α) Άγαμοι φοιτητές, τέκνα Μισθωτών ή Συνταξιούχων με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Αφορά οικογένειες με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο και πλέον τέκνα το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέρα του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ εφόσον ο/η αδελφός/η του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του A’ κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτή την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε έναν από αυτούς.

β)Έγγαμοι φοιτητές με συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο δηλωθέν ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Φοιτητές με αδελφό/η, ενεργό φοιτητή του A’ κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι , ΑΣΠΑΙΤΕ, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δυο γονείς εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας, με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους
Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέρφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή Α.Μ.Ε.Α με αναπηρία άνω του 67%
Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3794/2009 (α’156)
Φοιτητές, τέκνα θύματος τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι.
Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα το ίδρυμα.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό του ιδίου του φοιτητή, των γονέων του και των ανηλίκων αδερφών του από κάθε πηγή .Οι Κύπριοι φοιτητές εξετάζονται κατ΄ εξαίρεση εφόσον προσκομίσουν το ειδικό χαρτί απορίας από τη χώρα τους ειδάλλως σύμφωνα με το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.